Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Leokas Creative is geregistreerd bij de Kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 60727489 en is gevestigd te Den Dungen.

Artikel 1: Toepasselijkheid
a. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betreffende de verkoop van artikelen waarbij Leokas Creative verkoper is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Voorwaarden waarnaar koper verwijst worden uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald en slechts voor z over zij niet in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van verkoper.

Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst
a. Er is sprake van een overeenkomst na acceptatie van uw aanvraag door Leokas Creative. Deze acceptatie ontvangt u als bevestiging via de mail. De inschrijving voor een inkoopaccount is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig is vast te stellen, de gegevens in het aanvraagformulier onvolledig zijn of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.
b. Alle aanbiedingen en offertes door Leokas Creative zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
c. Tenzij koper een schriftelijke aanbieding heeft aanvaard, komt een overeenkomst tussen Leokas Creative en koper slechts tot stand indien en nadat koper hierbij hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, al dan niet door middel van een vertegenwoordiger, aan Leokas Creative een order heeft verstrekt en Leokas Creative de order schriftelijk heeft bevestigd of tot uitvoering daarvan is overgegaan. Onder order dient te worden verstaan alle bestellingen, op welke wijze dan ook gedaan en/of ter kennis van Leokas Creative gebracht.
d. Leokas Creative behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
e. Leokas Creative kan in individuele gevallen zonder nadere motivatie een aanvraag voor een inschrijving weigeren of aanvullende voorwaarden stellen. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvraag.
f. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van aanvragen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Leokas Creative, dan wel tussen Leokas Creative en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Leokas Creative, is Leokas Creative niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Leokas Creative.

Artikel 3: Aankoop via webwinkel
a. De aanschaf van artikelen via https://www.leokascreative.eu wordt gedaan in een veilige web omgeving.
b. Bestellingen worden via de e-mail bevestigd.
c. Alle handleidingen van gebruiksartikelen zijn terug te vinden in onze webwinkel of op aanvraag beschikbaar.
d. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en Leokas Creative zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan koper te leveren.
e. Leokas Creative heeft de mogelijkheid om een aankoop zonder opgaaf van reden te annuleren en eventuele betaling terug te storten.

Artikel 4: herroepingsrecht levering producten
a. Ongebruikte artikelen kunnen binnen veertien (14) dagen zonder opgave van reden geretourneerd gemeld worden. Na retour melden dient het artikel binnen (14) dagen retour gezonden te worden naar Leokas Creative.
b. Herroepingsrecht is uitgesloten voor:
– specifiek voor de koper op maat gesneden/gemaakte producten
c. eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
d. Terugbetaling van een betaald product zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen geschieden. Wanneer artikel gebruikt is, zal hiervoor een reële waarde vermindering worden doorberekend.

Artikel 5: herroepingsrecht levering diensten
a. Bij levering van diensten heeft de koper de mogelijk de overeenkomsten zonder opgave van reden te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
b. Terugbetaling van een betaalde dienst zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen geschieden.

Artikel 6: Kosten en betaling
a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Eventuele kortingspercentages toegekend bij aanschaf artikelen gelden niet in combinatie met speciale acties. De artikelprijzen staan in de webwinkel vermeld.
b. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.
c. Betaling kan plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:
– Online betaling iDEAL, Bancontact, Belfius en KBC/CBC via website of direct verkregen link via E-mail
– Via giro- of bankoverschrijving
– Paypal
– Contant of via pin in het atelier (met inachtneming van de vervaltermijn van de factuur)
Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Leokas Creative.

Artikel 7: Levering
a. (Af)levering wordt geachte te hebben plaatsgevonden:
a.1. Indien de goederen door of namens koper worden afgehaald: door de in ontvangst name van de goederen.
a.2. Indien de goederen worden verzonden of getransporteerd door een vervoermiddel van Leokas Creative dan wel een door Leokas Creative ingeschakelde vervoerder: op het moment dat de goederen zijn uitgeladen en/of getekend is voor ontvangst.
a.3. Indien de feitelijke levering van de goederen niet vanuit het bedrijfspand van Leokas Creative plaatsvindt: op het moment dat de goederen deze andere plaats verlaten.
b. Producten en bestellingen wordt pas geleverd na volledige betaling en blijven in eigendom van Leokas Creative tot de volledige betaling is voldaan.
c. Voor verzending worden verzendkosten in rekening gebracht.
d. Retourkosten zijn altijd voor rekening van de koper.
e. Deellevering van bestelling bij bestellen van een product waarbij vermeld staat nog niet leverbaar te zijn, is voor kosten van de koper.

Artikel 8: Levertijd
a. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Leokas Creative is niet in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Leokas Creative hieraan geen gevolg heeft gegeven.
c. Leokas Creative is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en voor zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden die niet voor rekening en risico van Leokas Creative komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers van Leokas Creative.

Artikel 9: Risico-overgang
a. Het risico voor schade en/of verlies van de goederen tijdens of in verband met het transport van de goederen is voor koper. Koper dient er desgewenst voor zorg te dragen dat de goederen adequaat zijn verzekerd. Leokas Creative heeft geen enkele aansprakelijkheid ten deze.
b. Indien de zaken niet afgeleverd kunnen worden te gevolge van omstandigheden, waar voor Leokas Creative niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot aflevering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 3 (drie) dagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen kennis heeft gegeven aan koper. In dit geval gaat hiermee het risico over op koper.

Artikel 10: Rente en kosten
Indien het verschuldigde factuurbedrag door de koper niet wordt voldaan wordt eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 5,00 administratiekosten. Indien het in bovenstaande alinea vermelde bedrag niet binnen 10 (tien) dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van Leokas Creative, dan is de cursist in gebreke en zal Leokas Creative de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de koper. Tevens dient de koper de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de koper in gebreke is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zo ver nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt Leokas Creative zich het recht voor de betreffende koper de toegang tot een eventuele cursus en nieuwe inkoop te ontzeggen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

a. Medewerkers van Leokas Creative geven opleidingen, lessen en adviezen naar eer en geweten. Leokas Creative aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.
b. Leokas Creative is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van dienstverlener, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
c. Leokas Creative is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leokas Creative is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
d. Leokas Creative is niet aansprakelijk voor schade aan materialen en/of machines van de koper of cursist.
e. In geen geval is Leokas Creative aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of andere indirecte schade.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten van Leokas Creative en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
b. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
c. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
d. Aan de van Leokas Creative afkomstige brochures, formulieren, etc. kunnen geen rechten worden ontleend voor zo ver deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Ontbinding

Leokas Creative is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke
tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder opgaaf van reden of indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 14: Copyright, Intellectuele- en industriële eigendomsrechten
a. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s, illustraties, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van Leokas Creative, en genieten auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze site. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze abonnees en mag uitsluitend worden bekeken op een enkel IP-adres/locatie via computer/tablet/smartphone. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden, vertonen voor studiedoeleinden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Leokas Creative op straffe van een boete van 1000 euro per week.
b. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Leokas Creative geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
c. Leokas Creative garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
d. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten.

Artikel 15: Klachtenprocedure

a. Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail te worden ingediend bij Leokas Creative (adres: Spurkstraat 21, 5275 JA Den Dungen) of via e-mail info @ leokascreative.eu en worden vertrouwelijk behandeld. Binnen veertien (14) dagen ontvangt de klager schriftelijk of via e-mail een reactie waarin de verdere afhandeling wordt beschreven.
b. Leidt punt 15 a. niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via of het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60727489.
De voorwaarden kunt u printen of worden op eerste verzoek per post of per e-mail toegezonden.

Den Dungen, oktober 2022